Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce

W grudniu 2020r. została zakończona budowa elektrowni fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce o łącznej mocy 0,6MW. Instalacja jest rozmieszczona w trzech lokalizacjach, na terenie o łącznej powierzchni ok. 0,9ha. Składa się z ponad 1700 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcjach wsporczych zabijanych w grunt lub stabilizowanych na powierzchni gruntu za pomocą płyt betonowych. Powierzchnia czynna paneli fotowoltaicznych wynosi ponad 2800m2. Ponadto zmodernizowano również rozdzielnię elektryczną, dostosowując ją do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Elektrownia będzie produkowała prąd na potrzeby własne miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Szacuje się, że ok. 30% energii elektrycznej zużywanej przez obiekt będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Dzięki pracy elektrowni fotowoltaicznej do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla, który jak wiadomo jest gazem cieplarnianym.

Wykonawcą instalacji była firma „El-Staw” z Siemiatycz, przy udziale podwykonawcy – spółki „Ekto” z Białegostoku.

Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wartość netto instalacji to 2.255.929,00 zł.

Przyznana kwota dofinansowania stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych, czyli 1.216.509,69 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. już planuje kolejną inwestycję związaną z fotowoltaiką, tym razem na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

Budowa Kanalizacji Sanitarnej W Ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka I Poddolna W Hajnówce

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków W Hajnówce – I Etap