O Firmie

Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Hajnówce - prowadzi działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy Hajnówka.

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą Spółka działa:
„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hajnówce

Zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sądowy Nr KRS: 0000134683 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Siedziba: Miasto Hajnówka

Adres: ul. Słowackiego 29

NIP: 543-10-01-981

REGON: 050331057

Wysokość kapitału zakładowego Spółki:
16.088.000 zł (słownie: szesnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy)

wodociagi

Przedmiot działania

 1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
 2. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
 3. Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
 4. Działalność w zakresie architektury, inżynierii
 5. Odprowadzanie ścieków
 6. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 7. Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
  wyposażenia grzejnego
 8. Sprzedaż hurtowa artykułów, materiałów budowlanych wyposażenia
  sanitarnego.

Władze spółki

ZARZĄD

 • Jerzy Aleksiejuk – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

 • Stefan Siemieniuk
 • Joanna Katarzyna Połocka -Wasilewska
 • Eugenia Ostapczuk
 • Andrzej Korch
 • Rafał Dubkowicz

Nasze osiągnięcia