Usługi

Wodomierze odliczające

Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r.(DZ.U.72 poz. 747) – art.27 ust.6 oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce istnieje możliwość ponoszenia opłat tylko za wodę (z wyłączeniem opłat za ścieki), poprzez montaż wodomierzy odliczających (tzw. podliczników) do pomiaru   bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogrodów  przydomowych.

W tym celu należy:
Zamówić odpłatne zamontowanie podlicznika na przyłączu wodociągowym do nieruchomości, za wodomierzem głównym albo wskazane prace wykonać we własnym zakresie i zgłosić urządzenie do sprawdzenia i oplombowania (biuro PWiK tel. 873-30-32 w. 34)

W celu realizacji usługi (ustalenie zakresu, terminu i kosztów robót) należy zgłosić się do biura Przedsiębiorstwa i złożyć stosowne zlecenie (form.13) 

Wodomierze odliczające (podliczniki) powinny spełniać następujące zasady oraz warunki techniczne:

•  zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowania jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy,
•  wodomierz odliczający musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu suchym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań,
•  wodomierz musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, dopuszczenie do obrotu publicznego (stosowania w budownictwie) oraz odnawianą cechę legalizacji: co 5 lat – dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym  niż  500m3/h

Uwaga! Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego.