Dla Klienta

Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 poz. 414z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
– Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia  2019r.

Sposób załatwienia sprawy:

Umowę zawiera się w oparciu o warunki techniczne przyłączenia oraz protokół odbioru technicznego przyłącza, sporządzony przez przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce.

Wymagane dokumenty:

a) W przypadku osób fizycznych:
– protokół odbioru technicznego przyłącza (wraz z mapą geodezyjną powykonawczą)
– protokół zamontowania wodomierza
– tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
– wypełniony WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
– dowód osobisty

b) W przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych:
– protokół odbioru technicznego przyłącza (wraz z mapą geodezyjną powykonawczą)
– protokół zamontowania wodomierza
– tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
– wypełniony WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
– KRS
– nr NIP
– nr REGON

Termin załatwienia sprawy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

W przypadku zbycia nieruchomości, przeniesienia tytułu własności na inną osobę lub rezygnacji z dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków odbiorca powinien powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce na odpowiednim druku (wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków)