Dla Klienta

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych (form.28)

Podmiot zwracając się do PWiK Sp. z o.o. o wydanie warunków przyłączenia zobowiązany jest do złożenia wypełnionego wniosku (Form.28) wraz ze stosownymi dokumentami tj.:

  • planem zabudowy lub szkicem sytuacyjny (np. na kopii mapy zasadniczej), określającym usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,
  • zgodą Wójta Gminy (w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej poza terenem miasta Hajnówka gdzie właścicielem jest Gmina),
  • zgodą właściciela działki (w sytuacji, gdy podłączenie jest możliwe jedynie poprzez przeprowadzenie przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej przez działkę sąsiada).

Specjalista ds. dokumentacji i odbioru technicznego lub inna upoważniona osoba dokonuje przeglądu wniosku i podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania warunków przyłączenia. W przypadku negatywnej decyzji przygotowywane jest pisemne uzasadnienie.

Warunki przyłączenia lub pisemne uzasadnienie odmowy przyłączenia są wydawane w terminie:

  • 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach PWiK Sp. z o.o. może przedłużyć terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Przygotowany w dwóch egzemplarzach dokument jest podpisywany (akceptowany) przez Prezesa. Jeden egzemplarz trafia do archiwizacji, zaś drugi jest wysyłany pocztą na adres podmiotu składającego wniosek.