Fundusze Unijne

Realizowane projekty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce realizuje projekt pod nazwą:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Umowa dofinansowania projektu została podpisana 6 marca 2020r.

Cele projektu:
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne
– obniżenie obciążeń dla odbiorców usług z tytułu odprowadzania ścieków, wynikające z oczekiwanych oszczędności związanych z posiadaniem własnego źródła energii elektrycznej.

Planowane efekty:
–  poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych
–  zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym
–  ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej i tym samym zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków.

Całkowita wartość projektu: 3.750.489,44 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.644.269,43 PLN

Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to 30 listopad 2020r.