Dla Klienta

Stawki opłat

I. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2023 poz. 537), Spółka wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, decyzją nr LU.RZT.70.46.2023 zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.11.2023 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,43 3,80 3,92
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 2 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 3 cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe 2,82 3,42 3,53
Grupa 4 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,43 3,8 3,92
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31
Grupa 5 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej za rozliczenie wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/miesiąc 3,95 4,47 4,63
Grupa 2 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 2,60 2,94 3,06

II.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, decyzją nr BI.RZT.70.98.2021 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 04.05.2021 roku.

Nazwa taryfy Taryfa w okresie od 04.05.2021 r. do 03.05.2022 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.05.2022 r. do 03.05.2023 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.05.2023 r. do 03.05.2024 r. [zł/netto]
Zaopatrzenie w wodę [zł/1m3] 2,65 2,68 2,71
Opłata abonamentowa [wod. główny/m-c] 1,99 2,01 2,03

III. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka w obszarze dostawy wody ze stacji Uzdatniania Wody Orzeszkowo i Nowoberezowo oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze odbioru ścieków Oczyszczalni Mochnate.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 22.10.2021 roku.

Nazwa taryfy Taryfa w okresie od 22.10.2021 r. do 21.10.2022 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 22.10.2022 r. do 21.10.2023 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 22.10.2023 r. do 21.10.2024 r. [zł/netto]
Zaopatrzenie w wodę   [zł/1m3] 3,06 3,13 3,20
Opłata abonamentowa
  [wod. główny/m-c]
2,70 2,74 2,80
Odprowadzanie ścieków [zł/m3] 7.63 7.82 8.01
Opłata abonamentowa od podłączenia do sieci kan.
[zł/m-c]
4.90 4.95 5.00

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości 8% określony odrębnymi przepisami.

Z chwilą wejścia w życie nowych taryf, dotychczasowe taryfy tracą moc.