Dla Klienta

Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika

Jeżeli nabyli (zakupili) Państwo nieruchomość, która obsługiwana była przez nasze przedsiębiorstwo w zakresie dostawy wody i/lub odprowadzanych ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy:

Należy zgromadzić poniższe dokumenty i dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. :

a) W przypadku osób fizycznych:

– wypełniony WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – tytuł prawny nabycia nieruchomości (akt notarialny/wypis z księgi wieczystej/ Postanowienie sądowe) – Pełnomocnictwo / Upoważnienie do zawarcia umowy  ( w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel) – aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport i/lub poświadczenie miejsca zamieszkania) – protokół zdawczo – odbiorczy, zawierający dane:  adres nabytej nieruchomości, datę przejęcia/przekazania  nieruchomości,   numery wodomierzy, stan wodomierzy lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

W przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości

b) W przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych:

– wypełniony WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – akt własności lub umowa kupna-sprzedaży – wypis z KRS-u – numer NIP – numer REGON – protokół zdawczo-odbiorczy,  zawierający  dane: adres nabytej nieruchomości, datę przejęcia/przekazania nieruchomości, numery wodomierzy, stan  wodomierzy, lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego.

Termin załatwienia sprawy:

14 dni

Informacje dodatkowe:

Po przedstawieniu powyższych dokumentów pracownik przedsiębiorstwa przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości.