taryf

UWAGA! PRZERWY W DOSTAWIE WODY !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 22.06.2023r. w godz. 0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi – końcowym etapem montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody. 

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta i przekazana sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

 Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce

20230602_113817

Goście na Stacji Uzdatniania Wody w Hajnówce

Dnia 02.06.2023 r. naszą Stację Uzdatniania Wody na ul. Białostockiej odwiedzili uczniowie klasy I C ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce.

Wycieczkę dzieci rozpoczęły od obejrzenia krótkiej bajki o tym, skąd się bierze woda i jakie  musi przejść procesy, aby trafić do naszych kranów. Po wstępie teoretycznym, przeszliśmy do praktyki. Udaliśmy się na halę, na której zachodzi proces uzdatniania wody, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć jak bardzo różni się woda surowa i uzdatniona oraz jak smakuje woda bezpośrednio po procesie filtracji. Kolejnym etapem wycieczki było odwiedzenie zakładowego Laboratorium. Uczniowie byli pod wrażeniem bardzo dużej różnicy zawartości żelaza pomiędzy wodą surową i uzdatnioną.

Po zaznajomieniu się z tajnikami naszej Stacji wyszliśmy na teren zewnętrzny, gdzie uczniowie mogli obejrzeć awaryjną cysternę, studnię głębinową czy zbiorniki na wodę.

Dzięki nowym wiadomościom dzieci mają świadomość, jak długą drogę i jak wiele procesów musi przejść woda, żeby trafić do kranu. Mali hajnowianie obiecali oszczędzać wodę oraz pić ją prosto z kranu.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane do odwiedzenia naszej Stacji.

Specjalista ds. Jakości Wody
Justyna Czykwin

IMG-20230315-WA0010

Dni Otwarte Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

W dniu 15 marca PWiK w Hajnówce miało przyjemność uczestniczyć w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Spotkanie z uczniami było świetną okazją do przedstawienia oferty zawodowej Przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za świetnie i kreatywnie spędzony czas. Do zobaczenia!

Galeria zdjęć

Film z wydarzenia

fresh-tap-water

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2023 r.

Aktualności

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30.

 • 30 styczeń 2023 r.
 • 20 marzec 2023 r.
 • 5 czerwiec 2023 r.
 • 4 wrzesień 2023 r.
 • 23 październik 2023 r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce, telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi.
Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes  PWIK Sp. z o.o. w Hajnówce
licznik

Zabezpiecz wodomierz na zimę!

Zabezpiecz wodomierz na zimę !

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed skutkiem spadku temperatury powietrza.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczenia licznika, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody, niekontrolowanego wycieku wody, zalania pomieszczeń i spowodowania poważnych strat.

W celu ochrony urządzeń przed skutkami działania niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu,

 • studzienki wodomierzowe poddać czyszczeniu, usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,

 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu,

 • zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur,

 • zabezpieczyć przewody wodociągowe służące do podlewania przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Przypominamy również, iż wodomierz główny jest własnością przedsiębiorstwa! Jeśli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (uszkodzenia wodomierza) koszt urządzenia i jego wymiany obciąża Odbiorcę usług.

UWAGA! SUW Nowoberezowo – informacja dot. odczytu wodomierzy za III kwartał

UWAGA!   SUW Nowoberezowo - informacja dot. odczytu wodomierzy za III kwartał

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje Odbiorców gminy Hajnówka zasilanych w wodę z SUW Nowoberezowo (wsie: Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Puciska, Chytra, Czyżyki, Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Nowosady, Przechody, Dubińska Ferma, Sorocza Nóżka), iż z powodu absencji chorobowej pracownika odczyty wodomierzy za III kwartał 2022 roku zostaną dokonane w późniejszym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

gf-BVA5-mjje-6iMR_podlicznik-wody-ogrodowej-664x442

Liczniki ogrodowe – WYMIANA !!!

Informacja dotycząca obowiązku wymiany podliczników do celów podlewania ogrodu

W związku z rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina Odbiorcom usług o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej.

Wszystkie podliczniki, które nie posiadają ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Jednocześnie przypominamy:

 • urządzenie pomiarowe (wodomierz – podlicznik ogrodowy) stanowi własność Odbiorcy;
 • w przypadku niesprawnego urządzenia Odbiorca zobowiązany jest do jego wymiany lub naprawy na koszt własny; w momencie niewywiązania się Odbiorcy z wyżej wymienionego warunku będzie on rozliczany na podstawie wodomierza głównego za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • odbiorca zobowiązany jest informować przedsiębiorstwo o każdorazowej wymianie wodomierza oraz zachować jego ważność tj. dopilnować datę  legalizacji urządzenia. W przypadku nie zgłoszenia wymiany wodomierza, bądź uszkodzenia woda będzie rozlicza na podstawie wodomierza głównego, bez uwzględnienia podlicznika;
 • okres legalizacji wynosi 5 lat od daty produkcji określonej na urządzeniu.

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce

W grudniu 2020r. została zakończona budowa elektrowni fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce o łącznej mocy 0,6MW. Instalacja jest rozmieszczona w trzech lokalizacjach, na terenie o łącznej powierzchni ok. 0,9ha. Składa się z ponad 1700 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcjach wsporczych zabijanych w grunt lub stabilizowanych na powierzchni gruntu za pomocą płyt betonowych. Powierzchnia czynna paneli fotowoltaicznych wynosi ponad 2800m2. Ponadto zmodernizowano również rozdzielnię elektryczną, dostosowując ją do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Elektrownia będzie produkowała prąd na potrzeby własne miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Szacuje się, że ok. 30% energii elektrycznej zużywanej przez obiekt będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Dzięki pracy elektrowni fotowoltaicznej do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla, który jak wiadomo jest gazem cieplarnianym.

Wykonawcą instalacji była firma „El-Staw” z Siemiatycz, przy udziale podwykonawcy – spółki „Ekto” z Białegostoku.

Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wartość netto instalacji to 2.255.929,00 zł.

Przyznana kwota dofinansowania stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych, czyli 1.216.509,69 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. już planuje kolejną inwestycję związaną z fotowoltaiką, tym razem na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

Renowacja kanalizacji sanitarnej na ul. Krajowej i części ul. Piłsudskiego

W dniach 25-26.11.2021r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Hajnówka przeprowadzało renowacje kanalizacji sanitarnej na ul A. Krajoweji i części ul Piłsudskiego. Wykonawcą bezwykopowej renowacji była firma AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Firma AARSLEFF poprzez włazy studzienne wprowadziła do wcześniej wyczyszczonej kanalizacji nasycony żywicami rękaw. Znajdujący się w rurach kanalizacyjnych rękaw został skalibrowany ciśnieniem powietrza do odpowiedniej średnicy, następnie wygrzewany parą o wysokiej temp w celu osiągnięcia pełnej sztywności i wytrzymałości (trwałość rękawa 50 lat).

Kanalizacja sanitarna na odnawianym odcinku wybudowana został w latach 60 – tych a jej zagłębienie wynosi 4-5 m. Umiejscowiona jest w pasie drogowym, częściowo w ruchliwym pasie jezdnym. Wymiana rur metodami tradycyjnymi była by bardzo uciążliwa, długotrwała i niebezpieczna. Przeprowadzona inspekcja telewizyjna pokazała na w/w odcinkach wysoki stopień wyeksploatowania i punktowe spękanie rur kamionkowych – powód podjęcia działań PWIK.