fresh-tap-water

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2023 r.

Aktualności

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30.

 • 30 styczeń 2023 r.
 • 20 marzec 2023 r.
 • 5 czerwiec 2023 r.
 • 4 wrzesień 2023 r.
 • 23 październik 2023 r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce, telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi.
Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes  PWIK Sp. z o.o. w Hajnówce
licznik

Zabezpiecz wodomierz na zimę !

Zabezpiecz wodomierz na zimę !

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed skutkiem spadku temperatury powietrza.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczenia licznika, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody, niekontrolowanego wycieku wody, zalania pomieszczeń i spowodowania poważnych strat.

W celu ochrony urządzeń przed skutkami działania niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu,

 • studzienki wodomierzowe poddać czyszczeniu, usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,

 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu,

 • zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur,

 • zabezpieczyć przewody wodociągowe służące do podlewania przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Przypominamy również, iż wodomierz główny jest własnością przedsiębiorstwa! Jeśli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (uszkodzenia wodomierza) koszt urządzenia i jego wymiany obciąża Odbiorcę usług.

UWAGA! SUW Nowoberezowo – informacja dot. odczytu wodomierzy za III kwartał

UWAGA!   SUW Nowoberezowo - informacja dot. odczytu wodomierzy za III kwartał

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje Odbiorców gminy Hajnówka zasilanych w wodę z SUW Nowoberezowo (wsie: Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Puciska, Chytra, Czyżyki, Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka, Smolany Sadek, Nowosady, Przechody, Dubińska Ferma, Sorocza Nóżka), iż z powodu absencji chorobowej pracownika odczyty wodomierzy za III kwartał 2022 roku zostaną dokonane w późniejszym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

gf-BVA5-mjje-6iMR_podlicznik-wody-ogrodowej-664x442

Liczniki ogrodowe – WYMIANA !!!

Informacja dotycząca obowiązku wymiany podliczników do celów podlewania ogrodu

W związku z rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina Odbiorcom usług o obowiązku wymiany podlicznika ogrodowego, który nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej.

Wszystkie podliczniki, które nie posiadają ważnej cechy legalizacyjnej nie będą uwzględnianie podczas rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Jednocześnie przypominamy:

 • urządzenie pomiarowe (wodomierz – podlicznik ogrodowy) stanowi własność Odbiorcy;
 • w przypadku niesprawnego urządzenia Odbiorca zobowiązany jest do jego wymiany lub naprawy na koszt własny; w momencie niewywiązania się Odbiorcy z wyżej wymienionego warunku będzie on rozliczany na podstawie wodomierza głównego za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • odbiorca zobowiązany jest informować przedsiębiorstwo o każdorazowej wymianie wodomierza oraz zachować jego ważność tj. dopilnować datę  legalizacji urządzenia. W przypadku nie zgłoszenia wymiany wodomierza, bądź uszkodzenia woda będzie rozlicza na podstawie wodomierza głównego, bez uwzględnienia podlicznika;
 • okres legalizacji wynosi 5 lat od daty produkcji określonej na urządzeniu.

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce

W grudniu 2020r. została zakończona budowa elektrowni fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce o łącznej mocy 0,6MW. Instalacja jest rozmieszczona w trzech lokalizacjach, na terenie o łącznej powierzchni ok. 0,9ha. Składa się z ponad 1700 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcjach wsporczych zabijanych w grunt lub stabilizowanych na powierzchni gruntu za pomocą płyt betonowych. Powierzchnia czynna paneli fotowoltaicznych wynosi ponad 2800m2. Ponadto zmodernizowano również rozdzielnię elektryczną, dostosowując ją do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Elektrownia będzie produkowała prąd na potrzeby własne miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Szacuje się, że ok. 30% energii elektrycznej zużywanej przez obiekt będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Dzięki pracy elektrowni fotowoltaicznej do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla, który jak wiadomo jest gazem cieplarnianym.

Wykonawcą instalacji była firma „El-Staw” z Siemiatycz, przy udziale podwykonawcy – spółki „Ekto” z Białegostoku.

Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Wartość netto instalacji to 2.255.929,00 zł.

Przyznana kwota dofinansowania stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych, czyli 1.216.509,69 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. już planuje kolejną inwestycję związaną z fotowoltaiką, tym razem na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

Renowacja kanalizacji sanitarnej na ul. Krajowej i części ul. Piłsudskiego

W dniach 25-26.11.2021r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Hajnówka przeprowadzało renowacje kanalizacji sanitarnej na ul A. Krajoweji i części ul Piłsudskiego. Wykonawcą bezwykopowej renowacji była firma AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Firma AARSLEFF poprzez włazy studzienne wprowadziła do wcześniej wyczyszczonej kanalizacji nasycony żywicami rękaw. Znajdujący się w rurach kanalizacyjnych rękaw został skalibrowany ciśnieniem powietrza do odpowiedniej średnicy, następnie wygrzewany parą o wysokiej temp w celu osiągnięcia pełnej sztywności i wytrzymałości (trwałość rękawa 50 lat).

Kanalizacja sanitarna na odnawianym odcinku wybudowana został w latach 60 – tych a jej zagłębienie wynosi 4-5 m. Umiejscowiona jest w pasie drogowym, częściowo w ruchliwym pasie jezdnym. Wymiana rur metodami tradycyjnymi była by bardzo uciążliwa, długotrwała i niebezpieczna. Przeprowadzona inspekcja telewizyjna pokazała na w/w odcinkach wysoki stopień wyeksploatowania i punktowe spękanie rur kamionkowych – powód podjęcia działań PWIK.

taryf

ZMIANA TARYF !

dla wody i ścieków na terenie gminy Hajnówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r (Dz. U. 2020 poz. 2028), Spółka zobligowana była do weryfikacji dotychczasowych taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i wystąpienie z nowym wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ich zatwierdzenie.

 

I. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka w obszarze dostawy wody ze stacji Uzdatniania Wody Orzeszkowo i Nowoberezowo oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w obszarze odbioru ścieków Oczyszczalni Mochnate.

 

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 22.10.2021 roku.

 

Nazwa taryfy Taryfa w okresie od 22.10.2021 r. do 21.10.2022 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 22.10.2022 r. do 21.10.2023 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 22.10.2023 r. do 21.10.2024 r. [zł/netto]
Zaopatrzenie w wodę   [zł/1m3] 3,06 3,13 3,20
Opłata abonamentowa
  [wod. główny/m-c]
2,70 2,74 2,80
Odprowadzanie ścieków [zł/m3] 7.63 7.82 8.01
Opłata abonamentowa od podłączenia do sieci kan.
[zł/m-c]
4.90 4.95 5.00

 

Dokumenty do pobrania:

schedule-icon-35779

CENY TARYF

dla wody i ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r (Dz. U. 2020 poz. 2028), Spółka zobligowana była do weryfikacji dotychczasowych taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i wystąpienie z nowym wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ich zatwierdzenie.

I. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie , decyzją nr LU.RZT.70.25.2021.DR zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 29.04.2021 roku.

Z chwilą wejścia w życie nowych taryf, dotychczasowe taryfy tracą moc.

Nazwa taryfy Taryfa w okresie od 29.04.2021 r. do 28.04.2022 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 29.04.2022 r. do 28.04.2023 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 29.04.2023 r. do 28.04.2024 r. [zł/netto]
Zaopatrzenie w wodę
[zł/1m3]
3,02 3,07 3,11
Odprowadzanie ścieków
[zł/1m3]
5,24 5,28 5,33
Opłata abonamentowa        [wod. główny/m-c] 2,60 2,65 2,70

II.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, decyzją nr BI.RZT.70.98.2021 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne oraz wsi Policzna, Kuraszewo i Biała Straż na terenie gminy Kleszczele.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 04.05.2021 roku.

Z chwilą wejścia w życie nowych taryf, dotychczasowe taryfy tracą moc.

Nazwa taryfy Taryfa w okresie od 04.05.2021 r. do 03.05.2022 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.05.2022 r. do 03.05.2023 r. [zł/netto] Taryfa w okresie od 04.05.2023 r. do 03.05.2024 r. [zł/netto]
Zaopatrzenie w wodę [zł/1m3] 2,65 2,68 2,71
Opłata abonamentowa [wod. główny/m-c] 1,99 2,01 2,03

Budowa Kanalizacji Sanitarnej W Ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka I Poddolna W Hajnówce