Fundusze Unijne

Rozbudowa I Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej W Mieście Hajnówka - Etap II

Zakres projektu – opis i cel projektu

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I” jest realizowane na terenie aglomeracji Hajnówka w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, na obszarze gminy miejskiej Hajnówka.

Zakres projektu

Projekt obejmuje swym zakresem trzy zadania inwestycyjne:1.  Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II;
2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce;
3.  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hajnówce – urządzenia przeróbki osadów – etap I oraz zadania obejmujące usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się od dnia 1 czerwca 2008r. i kończy się w dniu 1 lipca 2011r.

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 760 907,85 PLN w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności – 5 648 142,19 PLN.

 

KONTAKT:

Jednostka Realizująca Projekt
Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29
tel.: 85 873-30-32, 85 683 30 30 wew. 42
faks: 85 873 30 34
e-mail: jrp@pwik-hajnowka.pl

Przedmiotem Projektu jest:

• budowa 2,9 km kanalizacji sanitarnej,
• modernizacja oczyszczalni ścieków,
• modernizacja stacji uzdatniania wody.

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 347 osób / 440 RLM, a stopień skanalizowania aglomeracji wyniesie 93,6%. Głównym celem projektu jest zapewnienie spełnienia przez aglomerację Hajnówka wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:
– osiągnięcia stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Hajnówka zgodnie  z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego;
– stworzenia efektywnych warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Hajnówka;
– poprawy jakości środowiska naturalnego miasta Hajnówka i okolicznych terenów, w tym Puszczy Białowieskiej;
– podniesienia atrakcyjności miasta Hajnówka i okolicznych terenów;
– stworzenia korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej;– poprawy stanu zdrowia publicznego wynikającej z podniesienia jakości wód podziemnych i ze wzrostu jakości wody pitnej, a także redukcji skażenia gleby;
– poprawy stanu zdrowia publicznego wynikającej z podniesienia jakości wód podziemnych i ze wzrostu jakości wody pitnej, a także redukcji skażenia gleby;
– skanalizowania aglomeracji w 93,6%;
– poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Historia

7 grudnia 2009 r.

Podczas konferencji dla beneficjentów p.n. „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska” w Krakowie, Prezes Zarządu p. Jerzy Aleksiejuk oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Stefan Siemieniuk odebrali z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska p. Stanisława Gawłowskiego oficjalne potwierdzenie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”.

1 luty 2010 r.

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I”. Ze strony WFOŚiGW w Białymstoku jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali: Prezes Zarządu p. Adam Sieńko oraz zastępca Prezesa Zarządu p. Wiesław Dołęgowski. Beneficjenta – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce reprezentował Prezes Zarządu p. Jerzy Aleksiejuk. W uroczystości wzięli udział również: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego p. Mieczysław Kazimierz Baszko, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW p. Włodzimierz Leszek Kusak oraz Burmistrz Miasta Hajnówka p. Anatol Ochryciuk.

1 marca 2010 r.

Ogłoszono pierwszy przetarg w ramach realizacji Projektu na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II”.

10 marca 2010 r.

Ogłoszono kolejny przetarg w ramach realizacji Projektu na usługę pn.”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I „.

18 marca 2010 r.

Ukazało się ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska, Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce”.

21 kwietnia 2010 r.

Została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce reprezentowanym przez Prezesa Jerzego Aleksiejuka a Biurem Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. w Hajnówce reprezentowanym przez Prezesa Andrzeja Patejuka na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – I etap” współfinansowanego przez Fundusz Spójności. Specjaliści z branży instalacyjnej, budowlanej, elektrycznej i drogowej będą czuwać nad poprawnym i terminowym wykonaniem zadań inwestycyjnych wchodzących w skład projektu.

23 kwietnia 2010 r.

Została podpisana umowa na największy z kontraktów realizowanego Projektu – „Modernizację stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II”. Generalnym Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego będzie Firma Gutkowski z Leszna. Firma specjalizuje się w wykonawstwie systemów uzdatniania wody i jest znana w naszym regionie chociażby z udanej modernizacji stacji uzdatniania wody w Narwi. Przed wykonawcą stoi nie lada wyzwanie ponieważ będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy utrzymaniu pracy SUW. Minimalizacja koniecznych przerw w dostawie wody będzie priorytetem podczas wykonywania wszelkich robót. Część technologiczna obiektu zostanie zmodernizowana do 30 października 2010 r., zaś całość inwestycji zostanie zakończona do 15 lutego 2011 r.

23 kwietnia 2010 r.

Została podpisana umowa na największy z kontraktów realizowanego Projektu – „Modernizację stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II”. Generalnym Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego będzie Firma Gutkowski z Leszna. Firma specjalizuje się w wykonawstwie systemów uzdatniania wody i jest znana w naszym regionie chociażby z udanej modernizacji stacji uzdatniania wody w Narwi. Przed wykonawcą stoi nie lada wyzwanie ponieważ będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia przy utrzymaniu pracy SUW. Minimalizacja koniecznych przerw w dostawie wody będzie priorytetem podczas wykonywania wszelkich robót. Część technologiczna obiektu zostanie zmodernizowana do 30 października 2010 r., zaś całość inwestycji zostanie zakończona do 15 lutego 2011 r.

5 maja 2010 r.

Kolejny kontrakt na roboty budowlane w ramach Projektu został podpisany z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Józef Gajek z Nowej Wsi Ełckiej. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej w Hajnówce w ulicach: Łowczej, Białowieskiej, Żeromskiego, Poddolnej i Stara Judzianka wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz włączeniem do miejskiego systemu kanalizacyjnego wcześniej wykonanego kolektora w ul. Partyzanckiej. Roboty budowlane zostaną zakończone do 30 października 2010 r. Po tej dacie zostaną rozpoczęte działania zmierzające do przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej jak największej liczby odbiorców usług, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

27 maja 2010 r.

Ostatnim z kontraktów na roboty budowlane jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap I”. Umowę na jego realizację podpisano z konsorcjum firm białostockich utworzonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Technosan” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDMA” Józef Stachurski. Konsorcjum reprezentował pełnomocnik – Pan Ryszard Dąbrowski . W ramach kontraktu zostanie zmodernizowany węzeł odwadniania osadów pościekowych oraz układ zasilania i sterowania pracą oczyszczalni. Roboty zostaną wykonane do 30 października 2010 r.

04 czerwca 2010 r.

Został przekazany plac budowy na ostatnie z zadań inwestycyjnych. Wykonawcy mają czas na realizację, w przypadku rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej do 30 października 2010r., zaś w przypadku modernizacji stacji uzdatniania wody do 15 lutego 2011r.

06 lipca 2010 r.

Odbył się odbiór częściowy robót realizowanych w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej”. W pierwszym etapie została wybudowana kanalizacja na ul. Stara Judzianka. Teren po budowie został już uporządkowany i niewiele wskazuje na to, że jeszcze do niedawna prowadzone tu były roboty z głębokimi wykopami.

25 września 2010 r.

Jednostka Realizująca Projekt uczestniczyła w zorganizowanym przez Urząd Miasta w Hajnówce Festynie Ekologicznym. Była to świetna okazja do promocji inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Dla najmłodszych pracownicy JRP przygotowali konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Czysta Kropelka”. Przez cały czas trwania imprezy był eksponowany roll-up promocyjny projektu. Więcej o festynie można przeczytać:

http://www.hajnowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:festyn-ekologiczny-w-hajnowce-&catid=36:miasto-i-okolice&Itemid=75

23 listopada 2010 r.

Został dokonany odbiór końcowy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowczej, Białowieskiej, Żeromskiego, Poddolnej i Stara Judzianka. Mieszkańcy i właściciele posesji położonych przy tych ulicach, jak również mieszkańcy ulicy Partyzanckiej będą mogli już od 2011r. korzystać z wybudowanej infrastruktury.

30 listopada 2010 r.

Dokonano komisyjnego odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach kontraktu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Hajnówce – etap I”. Na obiekcie uruchomiono nowy system automatyki i sterowania pracą  oczyszczalni, oparty o wirówki, węzeł odwadniania osadu oraz zmodernizowaną stację trafo.

03 marca 2011r.

Podpisano protokół odbioru końcowego robót p.n. „Modernizacja Stacji Uzdatniania  Wody w Hajnówce – II etap”. Wykonano nowy układ technologiczny oraz dokonano pełnej automatyzacji procesu uzdatniania wody. Uruchomienie i wstępne wpracowanie nowego układu technologicznego doprowadziło do zdecydowanej poprawy jakości produkowanej wody. Poniżej przedstawiamy niektóre z osiągniętych parametrów (próba z 16.02.2011r.):

Żelazo 0,020 mg Fe/L (norma: <0,2 mg Fe/L)
Mangan 0,038 mg Mn/L (norma: <0,050 mg Mn/L)
Jon amonowy <0,10 mg NH4/L (norma: <0,50 mg NH4/L)
Mętność 0,26 NTU (norma: <1 NTU)

Promocja projektu