original

Po co ponownie rozwiązywać już raz rozwiązane problemy?

Z dużym zainteresowaniem wzięliśmy udział w spotkaniu z ekspertem z firmy Mikrobiotech poświęconym perspektywie budowy w Hajnówce biogazowni komunalnej. Z firmą Mikrobiotech mieliśmy już przyjemność współpracować przy uzyskiwaniu certyfikatu produktu na powstające w wyniku oczyszczania ścieków osady.

Zgadzamy się, że przetwarzanie w biogazowniach bioodpadów powstających w jednostkach osadniczych jest bardzo interesującym sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi, a nasz kraj ma w tym aspekcie niewątpliwie duży potencjał. Procesy biochemiczne zachodzące w reaktorach biogazowni przyczyniają się do znacznego ograniczenia suchej masy trafiających tam odpadów, a ponadto pozwalają na uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci energii elektrycznej, ciepła i potencjalnie również biometanu. Po spełnieniu określonych warunków, poferment powstający w wyniku procesu technologicznego może uzyskać statut środka poprawiającego właściwości gleby i stać się przedmiotem obrotu handlowego. Dodatkowe pożytki otrzymywane w procesie fermentacji metanowej nie powinny jednak przesłaniać nadrzędnego celu funkcjonowania biogazowni komunalnej, czyli właściwego zagospodarowania bioodpadów pochodzących z danej jednostki osadniczej. Nadmienić również należy, że nie jest to jedyny sposób na utylizację odpadów biodegradowalnych. Rozważając zasadność kosztownej inwestycji w biogazownię należy mieć na uwadze uwarunkowania lokalne. Podstawowym pytaniem jest, w jaki sposób dotychczas rozwiązywano problem bioodpadów i co może poprawić powstanie biogazowni.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce od 1997r. eksploatuje miejską oczyszczalnię ścieków, gdzie w wyniku procesów technologicznych powstaje frakcja bioodpadów w postaci osadu nadmiernego w ilości ok. 160 ton suchej masy rocznie. W chwili oddania do użytkowania oczyszczalni, obiekt praktycznie nie posiadał linii osadowej. Według zapisów projektowych, powstający osad nadmierny powinien samoistnie stabilizować się tlenowo na etapie oczyszczania ścieków, a następnie miał być wykorzystywany przyrodniczo np. do rekultywacji terenów zdegradowanych. Wkrótce wraz ze zmianami przepisów, tego typu wykorzystanie stało się niemożliwe. Przedsiębiorstwo musiało przełamać wiele barier administracyjnych i społecznych, aby móc wykorzystywać bioodpady pochodzące z oczyszczalni ścieków w rolnictwie. Tego typu rozwiązanie nastręczało jednak wielu kłopotów. Osady pościekowe musiały być prawie natychmiast wywożone na pola i tam na bieżąco mieszane z glebą. Problem stanowiły okresy, w których tego typu zabiegi agrotechniczne z uwagi na uwarunkowania pogodowe nie były możliwe. Nieustabilizowany biologicznie osad nie nadawał się do magazynowania ze względu na swe właściwości odorotwórcze i chłonięcie wody.

Przed rokiem 2006, Przedsiębiorstwo rozpoczęło starania zmierzające do wyboru metody stabilizacji powstających na oczyszczalni osadów. Rozważano różne opcje, w tym fermentację metanową. Po wielu wyjazdach studyjnych i konsultacjach w gronie naukowców i praktyków branży osadowej, wybrano metodę autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów (ATSO), jako najbardziej odpowiadającej specyfice hajnowskiej oczyszczalni ścieków, która nie posiada osadników wstępnych. W latach 2010-2016 dzięki środkom pochodzącym z uzyskanych dotacji oraz dzięki pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wybudowano kompletną linię osadową, wzbogaconą o zmodernizowany układ oczyszczania mechanicznego, za łączna kwotę ponad 10 mln. złotych.

Dzięki inwestycji uzyskano ponad 20% zmniejszenie suchej masy osadów pościekowych. Ustabilizowany, wolny od patogenów odpad nareszcie można było czasowo magazynować. Wyeliminowano uciążliwości zapachowe pochodzące z gospodarki osadowej na oczyszczalni. Zyskano źródło ciepła odpadowego, które wykorzystano do ogrzewania budynków administracyjnych, socjalnych i technicznych na terenie obiektu. Kolejnym ważnym krokiem było uzyskanie dla osadów w roku 2021 certyfikatu środka poprawiającego właściwości gleby „HAJ-PLON”, dzięki czemu osad z kategorii odpadu został przemianowany na produkt, co znacząco upraszcza proces jego zagospodarowania.

Wszystkie inwestycje zaplanowano w taki sposób, aby koszty inwestycyjne i eksploatacyjne nie wpływały na drastyczne podniesienie rachunków za ścieki płaconych przez odbiorców naszych usług. Niezmiennie od lat oferujemy jedne z najniższych stawek za ścieki w naszym województwie.

W naszej ocenie, w przypadku oczyszczalni ścieków w Hajnówce, zmiana sposobu stabilizacji osadów ściekowych z obecnej technologii ATSO na fermentację metanową nie ma uzasadnienia ekonomicznego i technologicznego. Poniżej wypunktowaliśmy argumenty, na których opieramy naszą opinię.

 1. Osad nadmierny powstający na oczyszczalni w Hajnówce jest złym substratem do biogazowni, z uwagi na brak osadników wstępnych. Trudno byłoby oprzeć na nim technologię fermentacji metanowej. Potrzebny byłby dowóz dużych ilości bardziej efektywnego substratu z innych, być może odległych ośrodków miejskich, rozwiązują w ten sposób problemy innych, a nie własne. Niską wartość metanotwórczą naszych osadów potwierdził na spotkaniu również ekspert zaproszony przez Pana Macieja Borkowskiego – Radnego Miasta Hajnówki.
 2. Ewentualna budowa biogazowni skutkowałaby wyłączeniem z eksploatacji większości urządzeń i obiektów ATSO wybudowanych z dotacji i pożyczek, które wciąż są jeszcze spłacane. Obiekty ATSO nadal podlegają amortyzacji księgowej. Mielibyśmy moralne opory przed porzuceniem czynnej i sprawdzającej się technologii, która nadal rozwiązuje zdiagnozowane kilkanaście lat temu problemy.
 3. Istnieje poważne ryzyko, że lokalizacja biogazowni obok oczyszczalni ścieków nie byłaby możliwa ze względu na uwarunkowania środowiskowe t.j. położenie w strefie zalewowej, konieczność zniszczenia siedlisk gatunków chronionych, negatywny wpływ na jakość życia okolicznych mieszkańców.
 4. Przez lata pracowaliśmy na wizerunek obiektu mało uciążliwego i potrzebnego społecznie. Nowa duża inwestycja może zniweczyć nasze dotychczasowe starania z uwagi na wzmożony hałas i transporty, być może również nocne, realizowane przez ciężkie pojazdy.
 5. Lokalizacja obiektu obok oczyszczalni z uwagi na brak sieci ciepłowniczej i sieci energetycznej o odpowiednich parametrach uniemożliwi wykorzystanie dodatkowych atutów biogazowni w postaci sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. Oczyszczalnia już w tej chwili posiada okresowe nadwyżki ciepła i energii elektrycznej, której nie może odprowadzić do sieci. Liczymy na to, że rozwój technologii termogeneratorów i magazynów energii pozwoli nam w przyszłości je zagospodarować.
 6. Wzrost ilości odcieków pofermentacyjnych może skutkować koniecznością rozbudowy linii ściekowej oczyszczalni w celu ich utylizacji, co będzie skutkowało wzrostem kosztów inwestycyjnych i zapotrzebowaniem na teren.
 7. Przedsiębiorstwo będzie w stanie dostarczyć jedynie do 10% potrzebnych substratów potrzebnych do zapewnienia ekonomicznej fermentacji metanowej. Ponad 90% trzeba będzie pozyskać z innych źródeł. Utracona tym samym zostanie możliwość kontroli nad jakością powstającego pofermentu produkowanego z substratów z różnych źródeł. Może to skutkować utratą certyfikatu na rolnicze wykorzystanie pofermentu. Przyjmuje się, że 15-20% objętości bioodpadów komunalnych stanowi frakcja, która nie powinna tam trafić w postaci folii, plastików, metali, kamieni itp.
 8. Instalacja będzie musiała spełniać kosztowne wymogi konkluzji BAT, co skomplikuje działalność oczyszczalni ścieków, jeżeli obiekty biogazowni i oczyszczalni zostaną potraktowane jako całość technologiczna.
 9. Inwestycja o takiej skali potężnie wpłynie na koszty amortyzacji w Przedsiębiorstwie i spowoduje konieczność podwyżki cen za ścieki.
 10. Biogazownia komunalna to skomplikowana instalacja technologiczna zupełnie odmienna od znanych nam z naszego terenu biogazowni rolniczych. Powstanie obiektu będzie wymagało zatrudnienia dodatkowego wykwalifikowanego personelu w tym administracyjnego, co wpłynie na koszty działalności Przedsiębiorstwa. ATSO ze względu na bezobsługowość instalacji nie wygenerowało dodatkowych etatów.
 11. Konieczna będzie przebudowa infrastruktury drogowej, być może z koniecznością zastosowania specustawy, która umożliwiłaby dojazd ciężkich pojazdów dowożących substrat i wywożących poferment.
 12. Biogazownia w tej chwili nie rozwiązuje żadnych problemów gospodarki osadowej oczyszczalni w Hajnówce. Już w tej chwili przy technologii ATSO osiągamy pełną stabilizację i higienizację osadu, który dzięki certyfikacji nie jest już odpadem a produktem. W przypadku biogazowni musielibyśmy wykonać krok wstecz i całą długotrwałą i kosztowna procedurę certyfikacji rozpoczynać od początku. Środki zewnętrzne pozyskuje się zwykle w celu rozwiązania konkretnych problemów. Czy możliwe jest uzyskanie finansowania na projekt, który rozwiązuje problemy już wcześniej rozwiązane?
 13. Na produkowany środek poprawiający właściwości gleby udało się nam pozyskać odbiorców. Nie mamy pewności, czy wobec zwiększenia ilości produktu w postaci pofermentu znajdą się nowi nabywcy gotowi za ten produkt zapłacić w sytuacji zwiększonej podaży.

Na podstawie własnego doświadczenia jesteśmy w stanie stwierdzić, że wiązanie ewentualnej biogazowni komunalnej z oczyszczalnią ścieków nie jest dobrym rozwiązaniem, w sytuacji gdy oczyszczalnia może zapewnić zaledwie do 10% substratu i to o niskiej przydatności do fermentacji metanowej (brak osadników wstępnych). W naszym przypadku biogazownia nie rozwiąże żadnych problemów, ponieważ już wcześniej zdołaliśmy rozwiązać je innymi metodami. Stwarza natomiast zagrożenie wzrostu cen ścieków połączone z uzależnieniem od substratu dowożonego ze źródeł zewnętrznych, ryzykiem protestów społecznych oraz zagrożeniem utraty posiadanego już certyfikatu na produkt w postaci środka poprawiającego właściwości gleby.

wodyopadowe

Wody opadowe

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawne nie zezwalają na odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna nie jest przystosowana do odprowadzania wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Musimy o tym pamiętać, ponieważ w przeciwnym wypadku podczas ulewnych opadów lub podczas intensywnych roztopów będzie następowało przepełnienie kanałów sanitarnych i przepompowni ścieków. Odprowadzając wody opadowe do kanalizacji narażamy siebie i innych na zalewanie nieruchomości i lokalne podtopienia ściekami sanitarnymi wymieszanymi z wodami opadowymi. Takie wylewiska powodują straty materialne i doprowadzają do skażenia środowiska, w którym żyjemy. Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej trafiają następnie do oczyszczalni ścieków zwiększając ilość ścieków komunalnych, które należy oczyścić. Wpływa to na większe zużycie drogiej energii elektrycznej, wyższe opłaty środowiskowe, szybsze zużywanie się urządzeń mechanicznych typu pompy, dmuchawy, sita, mieszadła itp. Pamiętajmy, więcej wód deszczowych w kanalizacji, to większe koszty oczyszczania i wyższe ceny za ścieki dla odbiorców usług, czyli nas wszystkich.

Nasuwa się zatem pytanie, co robić z wodami opadowymi?

Wszędzie tam, gdzie występuje kanalizacja deszczowa rozwiązaniem może być przekierowanie do niej deszczówki z naszej posesji. Warunkiem jest wypełnienie formalności wymaganych przez właściciela/zarządcę sieci.

Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz częściej zdarzają się w naszych szerokościach geograficznych okresy suszy hydrologicznej. Wody opadowe stają się zbyt cenne, by je marnotrawić więc dąży się do powstrzymania spływu powierzchniowego i retencjonowania wody w zbiornikach bądź w gruncie. Na popularności zyskują podziemne i nadziemne zbiorniki gromadzące wodę deszczową z rynien w celu jej późniejszego wykorzystania. Deszczówkę możemy z powodzeniem wykorzystywać na naszej posesji, używając jej do podlewania upraw warzyw, rabat kwiatowych i trawników. Jest to działanie, które dobrze przysłuży się środowisku, a jednocześnie przyniesie korzyści finansowe. Wykorzystujemy bowiem wodę, za którą nie musimy płacić. Woda deszczowa, ze względu na małą twardość i temperaturę zbliżoną do otoczenia, nadaje się  do podlewania roślin. Doskonale wiedzą o tym użytkownicy ogrodów działkowych, gdzie beczka pod rynną jest stałym elementem krajobrazu. Pamiętajmy, że wobec stale zmniejszających się zasobów wód zdatnych do spożycia na naszej planecie, wskazanym jest, aby do podlewania roślin używać właśnie deszczówki. Możemy też odprowadzać ją do wybudowanych w tym celu oczek wodnych lub stawów i w atrakcyjny sposób urozmaicić nasze otoczenie oraz promować w nim bioróżnorodność.

Retencjonowanie wód opadowych w celu ich dalszego zagospodarowania może zostać wsparte finansowo  w ramach programów rządowych jak np. Program „Moja Woda”.

Innym zalecanym sposobem zagospodarowania wód deszczowych jest również odprowadzenie ich z dachów lub powierzchni utwardzonych na tereny zielone na naszej posesji, w postaci spływu powierzchniowego lub w formie rozsączenia w gruncie za pomocą drenaży, studni chłonnych lub skrzynek i tuneli rozsączających. Dzięki takim działaniom zwiększamy zasoby wód gruntowych w naszej okolicy, które w przyszłości będziemy mogli jako społeczeństwo wykorzystywać gospodarczo. Jest to zatem gest w kierunku naszych dzieci i wnuków.

Możliwości jest wiele i tylko od nas, jako właścicieli wód deszczowych spływających na nasze posesje, zależy w jaki sposób je zagospodarujemy. Deszczówka to cenne, odnawialne źródło wody. Jej zbieranie i wykorzystywanie pozwala nie tylko na realizację celów zrównoważonego rozwoju zmierzających do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych z myślą o naszej planecie i następnych pokoleniach. Zagospodarowanie deszczówki już dziś może przyczynić się do zmniejszenia rachunków za wodę zużywaną np. do podlewania przydomowej zieleni oraz może odciążyć systemy kanalizacyjne w trakcie intensywnych opadów, przynosząc oszczędności nam wszystkim z tytułu odprowadzanych ścieków. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce prowadzi pracę polegające na wykryciu nielegalnych zrzutów wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej w mieście Hajnówka. Kontrole przeprowadzane są przy pomocy urządzenia do zamgławiania.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel nieruchomości ma obowiązek w  wyznaczanym pisemnie terminie dokonać rozdziału wód opadowych od kanalizacji sanitarnej.

Zamgławianie jak i produkty do niego wykorzystywane przez PWiK są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. W przypadku pojawienia się  mgły w budynku wystarczy otworzyć okna i przewietrzyć pomieszczenia.  

Przykłady zagospodarowania wód deszczowych w obrębie własnej działki w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji deszczowej.

Rozprowadzanie deszczówki w gruncie przy pomocy skrzynek rozsączających. 

Rozprowadzanie deszczówki w gruncie przy pomocy tuneli rozsączających.    

System rozsączania deszczówki wraz z podziemnym zbiornikiem na deszczówkę umożliwiający podlewania terenów zielonych

1000238454

Półmaraton Hajnowski 2024

W sobotę 18 maja, odbył się 21. Półmaraton Hajnowski, który przyciągnął wielu uczestników z różnych części kraju. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce również miało możliwość pośrednio uczestniczyć w tym wydarzeniu. Z ogromną przyjemnością mogliśmy dostarczyć hajnowską kranówkę, aby ugasić pragnienia biegaczy oraz wszystkich uczestników wydarzenia. Cieszymy się, że smakowała Państwu nasza woda i dziękujemy za wszystkie pozytywne słowa które do nas napływają. Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia!

fresh-tap-water

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2024 r.

Aktualności

Terminy płukania sieci wodociągowej w 2024 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30.

 • 16 styczeń 2024 r.
 • 7 marzec 2024 r.
 • 18 czerwiec 2024 r.
 • 4 wrzesień 2024 r.
 • 22 październik 2024 r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce, telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi.
Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes  PWIK Sp. z o.o. w Hajnówce
zmiana-taryfy-logo

Zmiana Taryf wody i ścieków na terenie miasta Hajnówka i części gm. Hajnówka

 

I. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. 2023 poz. 537), Spółka wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie nowych taryf.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie, decyzją nr LU.RZT.70.46.2023 zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka i Gminy Hajnówka: wsi Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka i Orzeszkowo.

Zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obowiązują od dnia 07.11.2023 roku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,43 3,80 3,92
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 2 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc 2,69 3,25 3,33
Grupa 3 cenę za 1 m3 dostarczonej wody na cele przeciwpożarowe 2,82 3,42 3,53
Grupa 4 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,43 3,8 3,92
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31
Grupa 5 cenę za 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek strefy budżetowej, w których rozliczenia prowadzone są na podstawie przepisów dotyczących norm zużycia wody 3,68 4,08 4,19
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 1,62 2,25 2,31

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaje cen i stawek opłat Taryfa w okresie 07.11.2023r. – 06.11.2024r. Taryfa w okresie 07.11.2024r. – 06.11.2025r. Taryfa w okresie 07.11.2025r. – 06.11.2026r.
[zl/netto] [zl/netto] [zl/netto]
1 2 3 4 5
Grupa 1 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej za rozliczenie wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w zł/miesiąc 3,95 4,47 4,63
Grupa 2 cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, w których rozliczenia prowadzone są w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 5,91 6,66 6,84
stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych  w oparciu o przepisy dotyczące norm zużycia wody 2,60 2,94 3,06

Pliki do pobrania:

LU.RZT.70.46.2023, Decyzja zatw. PWiK Sp. z o.o. Hajnówka

taryf

UWAGA! PRZERWY W DOSTAWIE WODY !

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 22.06.2023r. w godz. 0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi – końcowym etapem montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody. 

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta i przekazana sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

 Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce

20230602_113817

Goście na Stacji Uzdatniania Wody w Hajnówce

Dnia 02.06.2023 r. naszą Stację Uzdatniania Wody na ul. Białostockiej odwiedzili uczniowie klasy I C ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce.

Wycieczkę dzieci rozpoczęły od obejrzenia krótkiej bajki o tym, skąd się bierze woda i jakie  musi przejść procesy, aby trafić do naszych kranów. Po wstępie teoretycznym, przeszliśmy do praktyki. Udaliśmy się na halę, na której zachodzi proces uzdatniania wody, gdzie uczniowie mieli okazję zobaczyć jak bardzo różni się woda surowa i uzdatniona oraz jak smakuje woda bezpośrednio po procesie filtracji. Kolejnym etapem wycieczki było odwiedzenie zakładowego Laboratorium. Uczniowie byli pod wrażeniem bardzo dużej różnicy zawartości żelaza pomiędzy wodą surową i uzdatnioną.

Po zaznajomieniu się z tajnikami naszej Stacji wyszliśmy na teren zewnętrzny, gdzie uczniowie mogli obejrzeć awaryjną cysternę, studnię głębinową czy zbiorniki na wodę.

Dzięki nowym wiadomościom dzieci mają świadomość, jak długą drogę i jak wiele procesów musi przejść woda, żeby trafić do kranu. Mali hajnowianie obiecali oszczędzać wodę oraz pić ją prosto z kranu.

Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane do odwiedzenia naszej Stacji.

Specjalista ds. Jakości Wody
Justyna Czykwin

IMG-20230315-WA0010

Dni Otwarte Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

W dniu 15 marca PWiK w Hajnówce miało przyjemność uczestniczyć w Dniu Otwartym Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Spotkanie z uczniami było świetną okazją do przedstawienia oferty zawodowej Przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za świetnie i kreatywnie spędzony czas. Do zobaczenia!

Galeria zdjęć

Film z wydarzenia

licznik

Zabezpiecz wodomierz na zimę!

Zabezpiecz wodomierz na zimę !

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce przypomina o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed skutkiem spadku temperatury powietrza.

Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczenia licznika, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody, niekontrolowanego wycieku wody, zalania pomieszczeń i spowodowania poważnych strat.

W celu ochrony urządzeń przed skutkami działania niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu,

 • studzienki wodomierzowe poddać czyszczeniu, usunąć z nich wodę, zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta i czy nie jest uszkodzona,

 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu,

 • zabezpieczyć odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur,

 • zabezpieczyć przewody wodociągowe służące do podlewania przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Przypominamy również, iż wodomierz główny jest własnością przedsiębiorstwa! Jeśli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (uszkodzenia wodomierza) koszt urządzenia i jego wymiany obciąża Odbiorcę usług.