Dla Klienta

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych (form.28)

Klient zwracając się do PWiK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych zobowiązany jest do złożenia wypełnionego wniosku (Form.28) wraz ze stosownymi dokumentami tj.:
– aktualna mapa zasadnicza lub mapa jednostkowa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
– dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją
– zgoda Wójta Gminy (w przypadku wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej poza terenem miasta Hajnówka gdzie właścicielem jest Gmina)
– zgoda właściciela działki (w sytuacji gdzie podłączenie jest możliwe poprzez przeprowadzenie przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej przez działkę sąsiada)

Spec. ds. Dokumentacji i Odbioru Technicznego lub inna upoważniona osoba dokonuje przeglądu wniosku i podejmuje decyzje o wydaniu lub odmowie wydania warunków technicznych. W przypadku negatywnej decyzji przygotowywana jest pisemna odpowiedź dla Klienta.

W przypadku pozytywnej decyzji przygotowywany jest dokument Warunki Techniczne w 30 dni od otrzymania wniosku.

Przygotowany dokument Warunki Techniczne (2 egz.) jest podpisywany (akceptowany) przez Prezesa o Wydane warunki klient odbiera osobiście lub są wysyłane pocztą na wskazany adres.

 

Zlecenie wykonania przyłącza (form.29)

Na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia, klient określa zakres robót. Ustalany jest wstępny termin oraz przybliżony koszt wykonania robót.

Kierownik Dz. Produkcji Wody, Utrzymania i Rozwoju Sieci WOD – KAN, dokonuje rejestracji Zlecenia w Rejestrze Zleceń. Wystawia druk Zlecenia na roboty podłączeniowe / wcinkę, który przekazuje Inżynierowi Utrzymania i Rozwoju Sieci WOD – KAN, odpowiedzialnemu za realizację zlecenia.

Po zakończeniu prac – wypełnione Zlecenie przedstawiane jest do akceptacji Klientowi, następnie przekazywane przez Sekretariat do Kierownika Dz. Produkcji Wody, Utrzymania i Rozwoju Sieci WOD – KAN, celem wykonania kosztorysu powykonawczego i wystawienia faktury.

Po zakończeniu zlecenia Kierownik Dz. Produkcji Wody, Utrzymania i Rozwoju Sieci WOD – KAN odnotowuje w Rejestrze datę zakończenia, a na druku Form. 29 odnotowuje nr faktury VAT oraz wartość brutto.

W przypadku realizacji przyłącza wody wymagane jest założenie wodomierza i jego zaplombowanie. Klient po wykonaniu przyłącza wod – kan zleca wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (chyba że w warunkach technicznych zostało ustalone inaczej), a następnie zgłasza sie do Działu Marketingu Rozliczeń i Zaopatrzenia celem podpisania umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków, przedstawiając druk warunków technicznych i inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.