Informacjeo jakości wody

Wodociąg Nowoberezowo

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Nowoberezowo odbywa się z utworów czwartorzędowych. Ujęcie składa się  z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 68 m3/h i SW-2 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 99 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 99 m3/h.

Stacja wodociągowa po modernizacji w latach 2012/2013 pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. Zmiana technologii uzdatniania wody pozwoliła na wyeliminowanie ponad normatywnych stężeń żelaza, manganu, barwy, amoniaku i mętności ( w układzie filtarcji jednostopniowej osiągnięcie w/w wymienionych parametrów było nie możliwe). Stacja wodociągowa Nowberezowo zasila w wodę następujące wsie: Nowoberezowo, Nowokornino, Trywieża, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Chytra, Rzepiska, Borysówka, Kol. Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Grodówka, Nowosady, Zwodzieckie, Przechody, Wasilkowo, Puciska, Sorocza Nóżka, Kotówka, Smolany Sadek, Dubińska Ferma, Progale, Wygoda, Bielszczyzna oraz od 2013 roku wsie Stare Berezowo i Mochnate.

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce – Wodociąg Nowoberezowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce informuje, iż została przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez PWiK w Hajnówce dnia 8.02.2024 dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że próbki wody na wyjściu i w sieci wodociągowej w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo nr HK.9020.17.2024 z dnia 19.02.2024

Ocena okresowa jakości wody z wodociąg Nowoberezowo za 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce po dokonanej analizie przekazywanych sprawozdań z wyników badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

Pismo nr HK.045.27.2023 z dnia 28.12.2023

Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2024 r.  –  Wyniki laboratorium PWiK

Kwartał Żelazo []µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach
Twardość ogólna
Barwa
Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 10 33 0,01 0,01 0,004 7,01 0,28 ak 358,99 7,15 20,1 6 3,6
II
III
IV