Informacjeo jakości wody

Wodociąg Nowoberezowo

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Nowoberezowo odbywa się z utworów czwartorzędowych. Ujęcie składa się  z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 68 m3/h i SW-2 o głębokości 150 m i wydajności eksploatacyjnej 99 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 99 m3/h.

Stacja wodociągowa po modernizacji w latach 2012/2013 pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. Zmiana technologii uzdatniania wody pozwoliła na wyeliminowanie ponad normatywnych stężeń żelaza, manganu, barwy, amoniaku i mętności ( w układzie filtarcji jednostopniowej osiągnięcie w/w wymienionych parametrów było nie możliwe). Stacja wodociągowa Nowberezowo zasila w wodę następujące wsie: Nowoberezowo, Nowokornino, Trywieża, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Chytra, Rzepiska, Borysówka, Kol. Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Grodówka, Nowosady, Zwodzieckie, Przechody, Wasilkowo, Puciska, Sorocza Nóżka, Kotówka, Smolany Sadek, Dubińska Ferma, Progale, Wygoda, Bielszczyzna oraz od 2013 roku wsie Stare Berezowo i Mochnate.

Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2020r  –  Wyniki laboratorium PWiK​
Kwartał Żelazo []µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach
Twardość ogólna
Barwa Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I - - - - - - - - - - - - -
II 20 39 0,1 0,03 0,006 7,26 0,73 ak. 366,13 7,32 20,5 11 3,6
III
IV