Informacje o jakości wody

Wodociąg Hajnówka

Laboratorium zakładowe rozpoczęło działalność od 1997 roku. W wodzie uzdatnionej i nie uzdatnionej  oznacza się następujące parametry: żelazo, mangan, amoniak, azotany, pH, twardość, zapach, mętność, azotyny, przewodność, barwę. Próby wody pobierane są w punktach monitoringowych, budynkach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej, na rurociągach sieciowych, z hydrantów, wylewek. Woda ujmowana z zasobów głębinowych charakteryzuje się podwyższonymi parametrami fizykochemicznymi tj. zawartością żelaza, manganu, barwy, amoniaku, mętności. Bakteriologia zaś nie budzi żadnych zastrzeżeń. Pobór wody odbywa się z głębokości 154,0 m – 163,5 m, co pozwala na eksploatację wód z warstw wodonośnych trzeciorzędu i czwartorzędu tj. z pokładów oligoceńskich z domieszką miocenu. Pokłady te pozwalają na pozyskiwanie wody która w procesie uzdatniania nie wymaga konieczności stosowania chemicznych środków wspomagających proces jej oczyszczania. Modernizacja stacji uzdatniania wody przeprowadzona w latach 2010/2011 pozwoliła na osiągnięcie parametrów zgodnych z obecnie obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (znacznie zaostrzonym po wejściu do struktur UE). Obecnie korzystamy z sześciu studni głębinowych, które zaspakajają na dzień dzisiejszy potrzeby ludności miasta i gminy Hajnówka.

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce – Wodociąg miejski Hajnówka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce informuje, iż została przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez PWiK w Hajnówce dnia 24.04.2024 r. dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że próbki wody w sieci wodociągowej w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo nr HK.9020.40.2024 z dnia 10.05.2024

Ocena okresowa jakości wody z wodociągu miejskiego Hajnówka za 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce po dokonanej analizie przekazywanych sprawozdań z wyników badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

Pismo nr HK.045.37.2023 z dnia 28.12.2023

Jakość wody surowej – nie uzdatnionej ujmowanej przez PWiK Sp. z o.o.
Studnie głębinowe Żelazo [µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] pH Mętność [mg/dm3] Twardość ogólna Zapach
min - max 1100 - 1600 120 - 200 0,52 - 1,3 p.g.o. - 0,2 7,0 - 7,1 3 - 34 176,5 - 217,5 ak.

Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2024 r.  –  Wyniki laboratorium PWiK

Kwartał Żelazo []µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach
Twardość ogólna
Barwa
Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 10 28 0 0,03 0,002 7,19 0,29 ak 291,12 5,80 16,3 11 3,2-3,6
II
III
IV
Normatywy dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Żelazo 200 [µg/l]
Mangan 50 [µg/l]
Amoniak 0,5 mg/dm3
Azotany 50,0 mg/dm3
Azotyny 0,5 mg/dm3
pH 6,5 - 9,5
Mętność nie więcej niż jeden mg/dm3
Twardość ogólna 60,0 - 500,0 mg/dm3
Zapach akceptowany przez konsumentów
Barwa 15,0 mg/dm3

Twardość wody miejskiej

Za odkładanie się kamienia w urządzeniach: czajnikach, pralkach, zmywarkach  podczas gotowania wody odpowiedzialna jest twardość wody, czyli zawartość sumaryczna w wodzie jonów wapnia i magnezu. Przekształcanie się wodorowęglanów wapnia i magnezu w węglany i osadzanie się w naszych urządzeniach w postaci białego osadu zwane jest potocznie  „kamieniem”. Uciążliwy kamień to nic innego jak osad mineralny pochodzący z wody, w której rozpuszczone są sole wapnia i magnezu. Woda z wytrąconym osadem jest całkowicie bezpieczna, a sam proces wytrącania to zjawisko naturalne. Według WHO nie ma żadnych przekonujących dowodów, że twardość wody powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u ludzi. Dla prawidłowego funkcjonowania nasz organizm potrzebuje mikroskładników i makroskładników wśród, których między innymi jest wapń i magnez znajdujące się w wodzie wodociągowej. Określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zakres twardości dla wody wynosi 60-500 mg/l CaCo3. Woda dostarczana mieszkańcom miasta Hajnówka jest wodą o średnim stopniu twardości i wynosi 265 mg/l CaCo3. Bardzo miękka woda  idealna przy pracy urządzeń, dla naszego organizmu jest bezużyteczna, gdyż zawiera bardzo małe ilości minerałów lub jest ich wręcz  pozbawiona i  może stanowić większe zagrożenie dla  naszego organizmu niż woda twarda.

Klasyfikacja wód wg twardości ogólnej

woda mg CaCo3/l mmol/l mval/l °niem [°dH] °ang/°Clark[°C] °franc[°f]
bardzo miękka 0-100 0-1 0-2 0-5,9 0-0,9 0-10
miękka 100-200 1-2 2-4 5,9-11,8 7,1-14,3 10-20
średniotwarda 200-350 2-3,5 4-7 11,8-20,6 14,3-25 20-35
twarda 350-550 3,5-5,5 7-11 20,6-32,4 25-39,3 35-55
bardzo twarda >550 >5,5 >11 >32,4 >39,3 >55