loga-urzedowe-2

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce realizuje projekt pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Hajnówce” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Umowa dofinansowania projektu została podpisana 6 marca 2020r.

Cele projektu:

           - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę instalacji
            fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne
           - obniżenie obciążeń dla odbiorców usług z tytułu odprowadzania ścieków, wynikające
            z oczekiwanych oszczędności związanych z posiadaniem własnego źródła energii
 • elektrycznej

Planowane efekty:

           - poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych
           - zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie
 • energetycznym - ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej i tym samym zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków

Całkowita wartość projektu: 3.750.489,44 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.644.269,43 PLN

Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to 30 listopad 2020r.

Comments are closed.