Informacjeo jakości wody

Wodociąg Orzeszkowo

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Orzeszkowo prowadzony jest z utworów wodonośnych czwartorzędowych. Odbywa się on z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 84 m3/h i SW-2 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 77 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. „ B ” wynoszą 90,4 m3/h

Stacja wodociągowa pracuje w układzie jednostopniowej filtracji wody, która w sposób zadawalający eliminuje z wody zanieczyszcznia fizykochemiczne tj. żelazo, mangan, barwę, amoniak oraz mętność. Zasila ona w wodę następujące wsie: Orzeszkowo, Łozice, Pasieczniki Duże, Olszyna, Topiło, Borek.

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce – Wodociąg Orzeszkowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce informuje, iż została przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez PWiK w Hajnówce dnia 06.07.2021 dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że próbka wody na wyjściu w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo nr HK.9020.103.2021 z dnia 02.08.2021

Ocena okresowa jakości wody z wodociąg Orzeszkowo za 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce po dokonanej analizie przekazywanych sprawozdań z wyników badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

Pismo nr HK.032.40.2020 z dnia 28.12.2020

Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2021 r.  –  Wyniki laboratorium PWiK 

Kwartał Żelazo []µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach
Twardość ogólna
Barwa Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 90 13 0,11 0,04 0,007 7,83 0,46 ak 117,62 2,35 6,61 5 2,4-4,8
II 60 13 0,02 0,03 0,009 7,98 0,48 ak 120,12 2,40 6,75 3 2,4-4,8
III
IV