Informacjeo jakości wody

Wodociąg Orzeszkowo

Pobór wody podziemnej w wodociągu wiejskim Orzeszkowo prowadzony jest z utworów wodonośnych czwartorzędowych. Odbywa się on z dwóch studni wierconych : SW-1 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 84 m3/h i SW-2 o głębokości 70 m i wydajności eksploatacyjnej 77 m3/h. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w kat. „ B ” wynoszą 90,4 m3/h

Stacja wodociągowa pracuje w układzie jednostopniowej filtracji wody, która w sposób zadawalający eliminuje z wody zanieczyszcznia fizykochemiczne tj. żelazo, mangan, barwę, amoniak oraz mętność. Zasila ona w wodę następujące wsie: Orzeszkowo, Łozice, Pasieczniki Duże, Olszyna, Topiło, Borek.

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce – Wodociąg Orzeszkowo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce informuje, iż została przeprowadzona kontrola z nadzoru przez PPIS w Hajnówce dnia 8.02.2024 dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że próbki wody na wyjściu i w sieci wodociągowej w badanym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo nr HK.9020.18.2024 z dnia .19.02.2024

Ocena okresowa jakości wody z wodociąg Orzeszkowo za 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce po dokonanej analizie przekazywanych sprawozdań z wyników badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

Pismo nr HK.045.28.2023 z dnia 28.12.2023

Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2024 r.  –  Wyniki laboratorium PWiK 

Kwartał Żelazo []µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach
Twardość ogólna
Barwa
Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 60 10 0,00 0,13 0,003 7,54 0,48 ak 117,16 2,33 6,56 11 2,4-4,8
II
III
IV