Informacjeo jakości wody

Wodociąg Dubicze Cerkiewne

Informacje o gminie Dubicze Cerkiewne

Gmina Dubicze Cerkiewne wchodzi w skład powiatu hajnowskiego i położona jest w południowo- wschodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z gmina Kleszczele i od strony wschodniej z państwową granica Białorusi. Hydrofornia Dubicze Cerkiewne zasila w wodę nastepujące wsie: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Dubicze Cerkiewne, Górny Gród, Grabowiec, Jelonka, Rutka, Starzyna, Tofiłowce, Werstok, Wiluki, Witowo, Zabagonie, Piaski, Kraśkowszczyzna, Bobinka, Pasieczniki Małe, Kuraszewo, Policzna, Wojnówka, Nikiforowszczyzna, Wygon, Krugłe, Biała Straż oraz od grudnia 2013 wsie Stary Kornin, Koryciski, Istok, Jagodniki, Siemiwołoki. Ogólna powierzchnia terenu wynosi 151 km2. Dominującymi powierzchnia terenu to lasy położone w południowej i wschodniej części. Stan mieszkańców na koniec roku 1998 to 2332 osoby. Na terenie gminy znajduje się wiele cieków wodnych z pośród , których największymi są rzeka Orlanka – 11,5 km będąca dopływem rzeki Narew oraz Policzna – 4,5 km. Największym z kanałów jest kanał Istok – Koryciski o długości 13 km

Ocena jakości wody PPIS w Hajnówce – Wodociąg Dubicze Cerkiewne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce informuje, iż została przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez PWiK w Hajnówce dnia 8.02.2024 dotycząca przydatności wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że próbki wody na wyjściu i w sieci wodociągowej w badanym zakresie odpowiadaj wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pismo nr HK.9020.19.2024 z dnia 19.02.2024

Ocena okresowa jakości wody z wodociągu Dubicze Cerkiewne za 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce po dokonanej analizie przekazywanych sprawozdań z wyników badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego stwierdza przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

Pismo nr HK.045.20.2023 z dnia 28.12.2023

Gospodarka zasobami wodnymi

Gmina Dubicze Cerkiewne jest właścicielem wodociągu wiejskiego w Dubiczach Cerkiewnych. Ujmowane są do eksploatacji wody podziemne występujące głównie w piaszczysto – żwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz węglanowych utworach kredowych. Obszar gminy położony jest w rejonie występowania kredowych utworów wodonośnych – hydrofornia Dubicze Cerkiewne. Woda surowa hydroforni Dubicze Cerkiewne nie jest poddawana uzdatnianiu i dezynfekcji.

Jakość wody uzdatnionej w ujęciu kwartalnym 2024 r.  –  Wyniki laboratorium PWiK

Kwartał Żelazo []µg/l] Mangan [µg/l] Amoniak [mg/dm3] Azotany [mg/dm3] Azotyny [mg/dm3] PH Mętność Zapach
Twardość ogólna
Barwa
Ciśnienie w sieci at.
mg/dm3 mval stopień tward.
I 40 27 0,02 0,15 0,005 7,04 0,77 ak 174,49 3,47 9,77 4 4,2
II
III
IV