Fundusze Unijne

Rozbudowa I Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej W Mieście Hajnówka - Etap II

Zakres projektu- opis i cel projektu

Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w mieście Hajnówka – etap II.

Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Wartość projektu: 11 183 533,84 PLN
Wydatki kwalifikowane 5 635 208,74 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EDB) 4 789 927,43 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych, Kwota dotacji – 4 789 927,43 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 789 927,43 PLN

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych 20 osób/20RLM, a stopień skanalizowania aglomeracji wyniesie 98,25%.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia celów bezpośrednich takich jak: – poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych, – poprawa jakości życia na obszarze objętym projektem, – ochrona walorów przyrodniczych regionu, – wzrost atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.

Przedmiotem projektu jest uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Hajnówka, którego realizacje przewidziano w ramach wymienionych zadań:
W ramach Kontraktu nr 1: Zadanie nr 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II W ramach Kontraktu nr 2: Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poryjewo. W ramach Kontraktu nr 3: Zadanie nr 3: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. W ramach Kontraktu nr 4: Zadanie nr 4: Dostawa ciągnika rolniczego do transportu osadów ściekowych oraz zadania obejmujące usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

Historia

27 czerwca 2014 r.

Została podpisana umowa w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”, dofinansowanego w ramach priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem projektu jest:
•  rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na modernizacji części osadowej;
•  budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,2 km,
•  zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji,
•  zakup ciągnika rolniczego do transportu osadów ściekowych

Umowę o dofinansowanie podpisali:
Jerzy Aleksiejuk – prezes PWiK w Hajnówce (w środku)
Jarosław Malinowski – prezez WFOŚiGW w Białymstoku (z prawej)
Piotr Dzierżanowski – zastępca prezesa WFOŚiGW w Białymstoku (z lewej)

08 maj 2015r.

Został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-104/13-00 z dnia 27 czerwca 2014r. Przedmiotem aneksu było rozszerzenie harmonogramu Realizacji Projektu o dwa zadania. 1. Modernizacja miejskich przepompowni ścieków (11szt.) oraz skonfigurowanie systemu sterowania i monitoringu przepompowniami na terenie miasta Hajnówka. 2. Dostawa przenośnej wyciągarki do pomp oraz ręcznego podnośnika do pokryw przepompowni.

08 maj 2015r.

Został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-104/13-00 z dnia 27 czerwca 2014r. Przedmiotem aneksu było rozszerzenie harmonogramu Realizacji Projektu o dwa zadania.1. Modernizacja miejskich przepompowni ścieków (11szt.) oraz skonfigurowanie systemu sterowania i monitoringu przepompowniami na terenie miasta Hajnówka.
2. Dostawa przenośnej wyciągarki do pomp oraz ręcznego podnośnika do pokryw przepompowni.

fot. T.Łukianiu

fot. T.Łukianiu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poryjewo

Kwota brutto zadania to 144 012,08 PLN. Umowę podpisano w dniu 01-09-2014r z Wykonawcą Infra Instal Sp. z o. o. Bielsk Podlaski. W dniu 12.09.2014r. w obecności inspektorów nadzoru inwestorskiego przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty związane z realizacją zadania zostały zakończone w dniu 20.10.2014r. W dniu 4.11.2014r podpisano protokół odbioru końcowego wykonanego zadania. Zadanie zostało zakończone. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to 0,166km. Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 20 osób. Potwierdzenie efektu ekologicznego beneficjent zobowiązany jest przedstawić Instytucji Wdrażającej w terminie do 31.12.2016r

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Kwota brutto zadania 1 437 747,00 PLN. W dniu 10.02.2015r została popisana umowa z Wykonawcą KanRo Ltd Sp. z o.o. Fasty. Przedmiot dostawy został zrealizowany w terminie od 10.02.2015r do 30.06.2015r. Zadanie zakończone.

fot. P.Holubienko

fot. D.Link

Dostawa ciągnika rolniczego do transportu osadów ścieków.

Kwota brutto zadania to 393 600,00 PLN. W dniu 12.12.2014r została podpisana umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo -handlowe „ ROL-MECH” Michał Denisiuk Hajnówka. Przedmiot dostawy został zrealizowany w okresie od 12.11.2014r do 15.12.2014r.

Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Kwota brutto zadania 1 437 747,00 PLN. W dniu 10.02.2015r została popisana umowa z Wykonawcą KanRo Ltd Sp. z o.o. Fasty. Przedmiot dostawy został zrealizowany w terminie od 10.02.2015r do 30.06.2015r. Zadanie zakończone.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Inspektor nadzowru.

Kwota brutto 114 390,00 PLN. Umowę podpisano w dniu 08-09-2014r z Wykonawcą Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z Rumi pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Rozbudowa ul. modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w mieście Hajnówka – etap II” W dniu 12.09.2014r i 16.09.2014 inspektorzy uczestniczyli w przekazaniu placów budowy wykonawcom robot budowlanych oraz przystąpili do wykonywania czynności na budowie. Trwa nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi.


Promocja projektu

W dniu 12.09.2014r. zostały wykonane, dostarczone i umieszczone dwie tablice informacyjne w miejscach realizacji zadań 1 i 2 przez firmę ABA PLUS Murawscy s.c. ul. 3-maja 19A, 17-100 Bielsk Podlaski (umowa nr 1/JRP/2014 z dnia 25.08.2014r). Obecnie trwa realizacja filmu promocyjnego przez wykonawcę Zakład Usług Filmowania Videokamera i Fotograficznych inż Tadeusz Łukjaniuk (umowa nr 2/JRP/2014 z dnia 29.08.2014r) Trwa promocja projektu w miejscach realizacji zadań 1 i 2.

fot. M.Ignatowicz

fot. M.Ignatowicz

Modernizacja miejskich przepompowni ścieków (11 szt.) oraz skonfigurowanie systemu sterowania i monitoringu przepompowniami na terenie miasta Hajnówka.

Kwota brutto zadania 449 737,20 PLN. Umowę podpisano w dniu 22.06.2015r z Wykonawcą ECOBET – TRADE Lidia Stankiewicz 21-400 Łuków, ul. Świętochowskiego 1b. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji miejskich przepompowni ścieków oraz skonfigurowanie systemu sterowania i monitoringu GPRS przepompowni. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 21.09.2015r.

fot. P.Hubienko

fot. P.Hubienko

Dostawa przenośnej wyciągarki do pomp oraz ręcznego podnośnika do pokryw przepompowni.

Kwota brutto zadania 27 306,00 PLN. Wciągarka przenośna do pomp: Wykonawca: Lifton Polska Sp. j. Marek Misiak, Mariusz Kuberski, 41-800 Zabrze, ul Knurowska 16 umowa nr umowa nr 3/JRP/2015 z dnia 24.06.2015r.

fot. P.Hubienko

fot. P.Hubienko

Urządzenie do podnoszenia pokryw:

Wykonawca: MABED Edward Ciesielski, 60-313 Poznań, ul Grunwaldzka 160/515 umowa nr 4/JRP/2015 z dnia 24.06.2015r.

 

Termin zakończenia zadania 31.07.2015r.
Termin zakończenia projektu 31.12.2015. Osiągnięcie efektu ekologicznego 31.12.2016r