PWiK Hajnówka - Archiwum przetargów - Wieża ciśnień
 

WIEŻA  U  WRÓT  PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ  W  ZASIĘGU  TWOJEJ  RĘKI

 
ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W HAJNÓWCE
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  -  WIEŻA  CIŚNIEŃ
 
Lp Położenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia nieruchomości Nr księgi wieczystej

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie,

termin i sposób zagospodarowania

Cena

wywoławcza

Sposób

zapłaty

1 2 3 4 5 6 7 9 10
1

 

Obr. 1 m. Hajnówki

przy ul. Skarpowej

HAJNÓWKA

 

2320/196

 

1063 m2

 

28114

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem wieży ciśnień
o powierzchni zabudowy

53 m2  i kubaturze 1100 m3.

Budownictwo usługowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi – sposób użytkowania - wieża ciśnień i garaże obok terenów kolejowych.

155 000,00 zł

 

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
 

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz. 13.00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. przy ul. Słowackiego 29 (sala konferencyjna).

2.      Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- upoważnienie do reprezentowania oraz aktualny wyciąg z właściwego rejestru (w przypadku osoby prawnej).

3.      Wadium w wysokości 9 000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 20 grudnia 2011 r. na konto Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Słowackiego 29 nr: Pekao S.A O/Hajnówka 07 1240 5211 1111 0000 4921 4970.

4.      Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5.      Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 2 dni od zamknięcia przetargu.

6.      Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.      Zastrzega sie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8.      Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

9.      W przypadku uchylania się  osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.   Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Dziale Marketingu, Umów i Zbytu – pok. nr 15 tel. 873 – 30 – 32 wew.34 w godzinach od 7.00 do 15. 00.

4.