Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Usługi - Wodomierze odliczające
  Aktualnie jesteś  > O firmie  > Usługi > Montaż wodomierzy
 
 
Nawigacja
 >  Informacje ogólne
 >  Władze Spółki
 >  Przedmiot działania
 >  Obszar działania
 >  Osiągnięcia
 >  Struktura organizacyjna
 >  Usługi
           Maszyny budowlane
           Wykonawstwo
           Wodomierze odliczające
           Usługi dodatkowe
 >  Galeria
 
    O firmie  
 
PODLICZNIKI OGRODOWE
 
 

Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r.(DZ.U.72 poz. 747) - art.27 ust.6 oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce istnieje możliwość ponoszenia opłat tylko za wodę (z wyłączeniem opłat za ścieki), poprzez montaż wodomierzy odliczających (tzw. podliczników) do pomiaru   bezpowrotnie zużytej wody do podlewania ogrodów  przydomowych.

 
W tym celu należy: 

Zamówić odpłatne zamontowanie podlicznika na przyłączu wodociągowym do nieruchomości, za wodomierzem głównym albo wskazane prace wykonać we własnym zakresie i zgłosić urządzenie do sprawdzenia i oplombowania (biuro PWiK tel. 873-30-32 w. 34)

 

W celu realizacji usługi (ustalenie zakresu, terminu i kosztów robót) należy zgłosić się do biura Przedsiębiorstwa i złożyć stosowne zlecenie (form.13)

 
Wodomierze odliczające (podliczniki) powinny spełniać następujące zasady oraz warunki techniczne:
 
         •  zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowania jednym wodomierzem  
            dobranym do warunków pracy,
 
            •  wodomierz odliczający musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu
            suchym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań,
 
         •  wodomierz musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, dopuszczenie do obrotu 
            publicznego (stosowania w budownictwie) oraz odnawianą cechę legalizacji: co 5 lat - dla  
            wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym  niż  500m3/h
 
UWAGA !  Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt