Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Zakres Projektu
  Aktualnie jesteś  > Fundusze Unijne  > Zrealizowane projekty > Zakres projektu
 
 
Nawigacja
 >  Informacje ogólne
 >  Realizowane projekty
 >  Zrealizowane projekty
 
 
 
 
 
 
 
    Fundusze Unijne  
 
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE HAJNÓWKA ETAP II
 
 
     Zakres projektu
     Historia
     Realizacja zadań
 
Zakres projektu
 
 
Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w mieście Hajnówka – etap II.
 
Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Wartość projektu: 11 183 533,84 PLN
Wydatki kwalifikowane 5 635 208,74 PLN
Wnioskowane dofinansowanie (EDB) 4 789 927,43 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych, Kwota dotacji – 4 789 927,43 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 4 789 927,43 PLN
 

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych 20 osób/20RLM, a stopień skanalizowania aglomeracji wyniesie 98,25%.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia celów bezpośrednich takich jak: - poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych, - poprawa jakości życia na obszarze objętym projektem, - ochrona walorów przyrodniczych regionu, - wzrost atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu

 

Przedmiotem projektu jest uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Hajnówka, którego realizacje przewidziano w ramach wymienionych zadań:
W ramach Kontraktu nr 1: Zadanie nr 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II W ramach Kontraktu nr 2: Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poryjewo. W ramach Kontraktu nr 3: Zadanie nr 3: Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji. W ramach Kontraktu nr 4: Zadanie nr 4: Dostawa ciągnika rolniczego do transportu osadów ściekowych oraz zadania obejmujące usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego i promocji projektu

 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt