Ostatnia aktualizacja strony: 31 marca 2019

PWiK Hajnówka - Zakres Projektu
  Aktualnie jesteś  > Fundusze Unijne  > Zrealizowane projekty > Zakres projektu
 
 
Nawigacja
 >  Informacje ogólne
 >  Realizowane projekty
 >  Zrealizowane projekty
 
 
 
 
 
 
 
    Fundusze Unijne  
 
Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w mieście Hajnówka - etap I
 
 
     Zakres projektu - opis i cel projektu
     Historia
     Promocja projektu

          - Konferencja promująca projekt " Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej

          - Promocja projektu w Przedszkolu nr 2 w grupie II
          - Wizyta pracownika PWiK w Przedszkolu nr 3
 
Zakres projektu - opis i cel projektu
 

Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap I” jest realizowane na terenie aglomeracji Hajnówka w województwie podlaskim, powiecie hajnowskim, na obszarze gminy miejskiej Hajnówka.

 
Przedmiotem Projektu jest:
 
     • budowa 2,9 km kanalizacji sanitarnej,
     • modernizacja oczyszczalni ścieków,
     • modernizacja stacji uzdatniania wody.
 

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 347 osób / 440 RLM, a stopień skanalizowania aglomeracji wyniesie 93,6%

Głównym celem projektu jest zapewnienie spełnienia przez aglomerację Hajnówka wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:

 
- osiągnięcia stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Hajnówka zgodnie  z wymaganiami 
  dyrektywy UE i prawa polskiego;
- stworzenia efektywnych warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
  Hajnówka;
- poprawy jakości środowiska naturalnego miasta Hajnówka i okolicznych terenów, w tym Puszczy
  Białowieskiej;
- podniesienia atrakcyjności miasta Hajnówka i okolicznych terenów;
- stworzenia korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie podstawowej
  infrastruktury technicznej;
- poprawy stanu zdrowia publicznego wynikającej z podniesienia jakości wód podziemnych i ze wzrostu
  jakości wody pitnej, a także redukcji skażenia gleby;
- poprawy stanu zdrowia publicznego wynikającej z podniesienia jakości wód podziemnych i ze wzrostu
  jakości wody pitnej, a także redukcji skażenia gleby;
- skanalizowania aglomeracji w 93,6%
- poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 
Zakres projektu:
 
Projekt obejmuje swym zakresem trzy zadania inwestycyjne:
 
1.  Modernizacja stacji uzdatniania wody w Hajnówce – etap II;
2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łowcza, Białowieska,
     Żeromskiego, Stara Judzianka i Poddolna w Hajnówce;
3.  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Hajnówce – urządzenia przeróbki
     osadów – etap I;
     oraz zadania obejmujące usługi w zakresie nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się od dnia 1 czerwca 2008r. i kończy się w dniu 1 lipca 2011r.
 
FINANSOWANIE PROJEKTU:
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 760 907,85 PLN w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności – 5 648 142,19 PLN.
 
KONTAKT:
Jednostka Realizująca Projekt

Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Słowackiego 29

tel.: 85 873-30-32, 85 683 30 30 wew. 42
faks: 85 873 30 34
e-mail: jrp@pwik-hajnowka.pl
 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt