Ostatnia aktualizacja strony: 13 maja 2019

PWiK Hajnówka - Zawarcie umowy
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  > Zawarcie umowy
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                      
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta  
 
 
ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I / LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
 
Podstawa prawna:
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo  Budowlane    (Dz.  U. 1994 poz. 414z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych,
  jakim powinny odpowiadać  budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
  ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),

- Regulamin  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków  zatwierdzony  Uchwałą Nr VI/46/19  Rady

  Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia  2019r.
 
Sposób załatwienia sprawy:
 

Umowę zawiera się w oparciu o warunki techniczne przyłączenia oraz protokół odbioru technicznego przyłącza, sporządzony przez przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce

 
Wymagane dokumenty:
 
a) W przypadku osób fizycznych
   - protokół odbioru technicznego przyłącza (wraz z mapą geodezyjną powykonawczą),
   - protokół zamontowania wodomierza,
   - tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
   - wypełniony wniosek o zawarcie umowy,
   - dowód osobisty.
 

b) W przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych

   - protokół odbioru technicznego przyłącza (wraz z mapą geodezyjną powykonawczą),
   - protokół zamontowania wodomierza,
   - tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

   - wypełniony wniosek o zawarcie umowy,

   - KRS

   - nr NIP
   - nr REGON
 
 
Termin załatwienia sprawy:
 
14 dni
 
Informacje dodatkowe:
 

W przypadku zbycia nieruchomości, przeniesienia tytułu własności na inną osobę lub rezygnacji z dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków odbiorca powinien powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Hajnówce na odpowiednim druku (wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków)

 
 

 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt