Ostatnia aktualizacja strony: 25 lipca 2020

PWiK Hajnówka - Reklamacje
  Aktualnie jesteś  > Dla klienta  >  Reklamacje
 
 
Nawigacja
 >  Stawki opłat
 > Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                    .
 >
Zawarcie umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków
 
 > Aktualizacja umowy na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków na innego płatnika
 
 >  Formularze
 >  Reklamacje
 >  Podaj stan wodomierza
 >  Zgłoszenie awarii
 >  Informacja o jakości wody
                  Hajnówka
                  Nowoberezowo
                  Orzeszkowo
                  Dubicze Cerkiewne
 
    Dla klienta  
 
 
REKLAMACJE
 

Sposób załatwienia reklamacji szczegółowo określa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/201/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 lutego 2006 r.

 

 1.  W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody.

      Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 3 dni od dnia, w którym zakończyła sie

      przerwa w świadczeniu usługi.

 2.  Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. I przypadkach niewykonania,
      lub nienależytego wykonania usługi.
 3.  Reklamacja powinna w szczególności zawierać:
      a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
      b/ przedmiot reklamacji,
      c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
      d/ numer i datę umowy,
      e/ podpis Odbiorcy.
 4.  Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze
      reklamacji Przedsiębiorstwa.
 5.  Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od
      dnia jej wniesienia.
 6.  Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
      a/ nazwę Przedsiębiorstwa,
      b/ powołanie podstawy prawnej,
      c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
      d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
      e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego
          przez niego stanowiska.
 7.  W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację
      winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 8.  W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia.
 
 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt