Ostatnia aktualizacja strony: 25 maja 2018

PWiK Hajnówka - Zmiana taryf 2015r
  Aktualnie jesteś  > Aktualności  > Ogłoszenia i komunikaty
 
 
Nawigacja
 >  Modernizacje
 >  Terminy płukania sieci
 >  Ogłoszenia i komunikaty
 
 
 
 
 
 
    Aktualności                                                            
 
 
 

dodano 27.03.2015

Ogłoszenie o zmianie taryf
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Hajnówce ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka zawiadamia, że z dniem 01 maja 2015 roku wprowadza taryfę jak niżej, zatwierdzoną Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, WSI LIPINY, DUBINY, NOWOSADY, ZWODZIECKIE, SAWINY GRÓD, POSTOŁOWO, SKRYPLEWO, BIELSZCZYZNA, WYGODA, PRZECHODY, SOROCZA NÓŻKA I ORZESZKOWO.

 
L.p

Nazwa

Jednostka Miary

Cena / Stawka
wraz z podatkiem
VAT

1. Dostawa wody zł/m3 3.07
2. Odprowadzenie ścieków zł/m3 4.47
3. Opłata abonamentowa zł/m-c/ 
wodomierz główny
2.55

 

Powyższe taryfy obowiązują od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.

 

WARUNKI PROWADZENIA ROZLICZEŃ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

Stosuje się warunki zgodne z rozdziałem 5 § 16, 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK

 

Ceny i stawki ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w art. 5 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) i rozdziale II regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka przyjętego uchwałą NR XXXII/201/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia    15 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. U. woj. podlaskiego Nr 75 poz. 752 z dnia 11.03.2006r.)

 

STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI KLIENTÓW

 

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

 

-  zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

-        zbiorowego odprowadzania ścieków,

regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

-     -  umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

-  przepisach prawnych dotyczących: ochrony środowiska, prawa wodnego, zbiorowego zaopatrzenia

   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

 

Wysokość opłat za wodę i ścieki w regionie na przestrzeni trzech lat

[Ceny brutto woda + ścieki na dzień 01.03.2015r (Hajnówka 2015: cena na dzień 01.05.2015r) ]

 

Wykres. Wysokość opłat za wodę i ścieki w regionie na przestrzeni trzech lat. [Ceny brutto woda + ścieki na dzień 01.03.2015r (Hajnówka 2015: cena na dzień 01.05.2015r) ]

 
 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt