Ostatnia aktualizacja strony: 23 kwietnia 2020

PWiK w Hajnówce - Modernizacje
  Aktualnie jesteś  > Aktualności  > Modernizacje
 
 
Nawigacja
 >  Modernizacje
 >  Terminy płukania sieci
 >  Ogłoszenia i komunikaty
 
 
 
 
 
 
    Aktualności  
 
 
MODERNIZACJE
 
     INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI                                                                  UNIA EUROPEJSKA - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
 

dodano 19.02.2015

Nowe inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

 

    W 2012 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce zakończyło projekt realizowany z udziałem środków unijnych, w ramach którego m.in. została gruntownie zmodernizowana stacja uzdatniania wody, zmodernizowana miejska oczyszczalnia ścieków oraz wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonach ulic: Łowczej, Białowieskiej, Żeromskiego Stara Judzianka i Poddolnej. Wartość inwestycji wyniosła ok. 9,5 mln złotych. Podjęte działania przyczyniły się do uporządkowania wielu aspektów gospodarki wodno-ściekowej, a osiągnięte oszczędności pozwoliły zminimalizować wpływ inwestycji na wzrost cen usług.

    Od czerwca 2014 roku PWiK realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko p.n. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”. Budżet nowego projektu tym razem wynosi ponad 11 mln złotych. Zakończenie drugiego etapu zaplanowano na grudzień 2015r. Głównym zadaniem nowego przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o technologię przeróbki osadów pościekowych.

    Osady pościekowe są podstawowym i najbardziej uciążliwym odpadem powstającym w procesie oczyszczania ścieków. Na hajnowskiej oczyszczalni są to wyłącznie osady nadmierne, czyli masa tworzona głównie przez organizmy biorące udział w procesie oczyszczania ścieków, których przyrost reguluje się poprzez odprowadzenie z układu. Właściwe zagospodarowanie osadów jest poważnym wyzwaniem na każdej oczyszczalni pod względem finansowym, technicznym i formalno-prawnym. Aby skutecznie niwelować uciążliwość osadów dla środowiska należy je poddawać dalszej przeróbce.

    W oparciu o technologię autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów, która została zaprojektowana na oczyszczalni w Hajnówce, będzie produkowany substrat pozbawiony patogenów i nieprzyjemnych odorów o wysokiej wartości nawozowej przewyższającej tradycyjny kompost, który będzie można bezpiecznie składować i transportować. Innym „produktem ubocznym” przeróbki osadów, który należy wykorzystać, jest energia cieplna. Powstające w wyniku przemian biochemicznych ciepło posłuży do ogrzania wody użytkowej oraz pomieszczeń technologicznych, socjalnych i biurowych na terenie oczyszczalni ścieków. W wyniku przemian biochemicznych nastąpi istotna redukcja ilości osadów, a powstający finalnie substrat nawozowy będzie można zagospodarować przyrodniczo np. w procesie nawożenia pól i użytków zielonych. Istnieje, co ważne, możliwość uzyskania certyfikatu nawozowego, dzięki któremu osad przestanie być odpadem niebezpiecznym, a stanie się produktem. Uprości to zdecydowanie stronę formalno-prawną gospodarki osadowej i może w dalszej perspektywie przyczynić się do obniżenia kosztów działalności samej oczyszczalni. Certyfikowany nawóz jako produkt będzie można wprowadzić do obrotu handlowego.

    Uzupełnieniem gospodarki osadowej będzie zakupiony w grudniu 2014r. ciągnik rolniczy do transportu osadów o mocy 157KM. Produkowany substrat nawozowy po odwodnieniu będzie wywożony na plac składowy, a następnie transportowany i wykorzystywany na wytypowanych polach uprawnych.

    Kolejnym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Poryjewo w Hajnówce. Roboty budowlane zostały zakończone w listopadzie 2014r. Po wykonaniu przez dostawcę energii przyłącza elektrycznego i uruchomieniu pompownia ścieków, kanalizacja zostanie oddana do użytkowania.

    Zaangażowanie PWiK w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wysoki stopień skanalizowania miasta sięgający 97%, były ważnym argumentem dla ekspertów oceniających nasz wniosek i zadecydowały w dużej mierze o przyznaniu środków na zakup wysokozaawansowanego technologicznie samochodu specjalistycznego do utrzymania sieci kanalizacyjnej. Pojazd pozwoli na jednoczesne udrażnianie i oczyszczanie przewodów kanalizacyjnych z zalegających w nich zanieczyszczeń. Zalety nowego samochodu pozwolą na zastąpienie w pracy dwóch jednocześnie eksploatowanych w tym celu ponad trzydziestoletnich pojazdów. Woda do udrażniania i czyszczenia kanałów będzie odzyskiwana ze ścieków, a konstrukcja urządzeń hydraulicznych będzie umożliwiała pracę pojazdu również w warunkach zimowych w temperaturze do -15ºC bez niebezpieczeństwa uszkodzenia sprzętu. Dostawa samochodu jest przewidziana na koniec drugiego kwartału 2015r.

    W ramach przyznanej dotacji finansowany jest również nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz działania promocyjne. Z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych zostanie sfinansowana modernizacja i monitoring wszystkich pompowni ścieków na terenie Hajnówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekst: Artur Gierasimiuk

Zdjęcia: Janusz Bilkiewicz i Tadeusz Łukjaniuk

 
 
 

 
  Copyright © 2004-2015
   Wszelkie prawa zastrzeżone
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o w Hajnówce. O Firmie  I Dla Klienta  I Aktualności  I Przetargi  I Fundusze Unijne  I Sklep Akwedukt  I Kontakt